hurt@elgar.pl  323702528608516082
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

Regulamin Systemu B2B Elgar

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin systemu zamówień internetowych Elgar określa zasady świadczenia przez Dystrybutora usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Dealerowi Systemu pod adresem www.hurt.elgar.pl, w celu zamawiania towarów u Dystrybutora za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową Dystrybutora prezentowaną w Systemie oraz korzystania z innych funkcjonalności Systemu, obejmujących w szczególności określania miejsc dostawy Produktów, składania reklamacji, zgłaszania korekt, przeglądania dokumentów księgowych dotyczących zrealizowanych transakcji (w tym pobierania faktur elektronicznych) oraz administrowania Kontami Użytkowników Systemu.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

a) DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć Elgar Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu, ul. 3 maja 89,41-800 Zabrze wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000724152, NIP: 6482787644.

b) DEALERZE - należy przez to rozumieć podmiot niebędący konsumentem, który w ramach współpracy handlowej z Dystrybutorem nabywa od Dystrybutora Produkty na zasadach określonych w Warunkach Współpracy stron;

c) STRONACH – należy przez to rozumieć Dystrybutora oraz Dealera;

d) PRODUKTACH – należy przez to rozumieć produkty (towary i usługi) znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Dystrybutora prezentowanej w Systemie;

e) SYSTEMIE – należy przez to rozumieć internetowy system sprzedaży B2B Elgar, dostępny za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem: www.hurt.elgar.pl;

f) UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z Systemu w imieniu Dealera i posiadającą dostęp do przydzielonych mu funkcjonalności (w tym do składania zamówień), poza funkcją „Administratora”. Zmiany uprawnień danego Użytkownika w Systemie może dokonać Administrator;

g) ADMINISTRATORZE – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Dealera, posiadającą dostęp do funkcjonalności Systemu w imieniu Dealera wskazanych w Katalogu Funkcjonalności (za wyjątkiem funkcjonalności wskazanej w pkt. 3 lit. g), a także upoważnioną do zakładania loginów dla nowych Użytkowników, określania ich uprawnień w Systemie i nadawania im statusu „Administratora”.

h) WARUNKACH WSPÓŁPRACY – należy przez to rozumieć zasady regulujące współpracę handlową Stron, w tym w szczególności:  Umowę Dealerską zawartą według wzorca Dystrybutora lub o indywidualnie ustalonej treści

·  Ogólne Warunki Współpracy udostępnione przez Dystrybutora w Systemie lub na

· stronie internetowej Dystrybutora pod adresem: www.hurt.elgar.pl, obejmujące w szczególności zasady dostarczania towaru, zasady odpowiedzialności Dystrybutora za wady towaru, warunki udzielania odroczonego terminu płatności oraz kredytu kupieckiego;

i) KONCIE – należy przez to rozumieć imienne konto w Systemie przypisane do Użytkownika (lub odpowiednio Administratora), dla którego przypisany jest indywidulany login oraz hasło.

3. Katalog funkcjonalności Systemu, aktualny na dzień wejścia w życie Regulaminu obejmuje w szczególności:

a) Ceny – podgląd cen Dealera w Systemie;

b) Sprzedaż – dostęp do zakładki ze złożonymi zamówieniami i wystawionymi fakturami, który umożliwia składanie zamówień oraz zatwierdzanie Produktów dodanych do „Koszyka” przez innych Użytkowników, jak również rejestrowanie zwrotów Produktów (zgłaszanie korekt). Zatwierdzenie Produktów w „Koszyku” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia na te Produkty. Użytkownik posiadający dostęp do funkcjonalności „Sprzedaż” jest uprawniony do składania zamówień i rejestrowania zwrotów w Systemie w imieniu Dealera.

c) Spedycja – dostęp do informacji o wysyłkach Produktów z zamówień Dealera zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 dni. Zakres informacji: numer FV, data FV, wartość, przewoźnik, nr listu przewozowego, data doręczenia, ilość paczek, waga przesyłki.

d) Koszyk – umożliwia dodawanie Produktów do „Koszyka” i przedstawienie go do zatwierdzenia Użytkownikowi posiadającemu dostęp do funkcjonalności „Sprzedaż” celem złożenia zamówienia.

e) Administracja – Umożliwia administrowanie kontem Dealera w Systemie poprzez zakładanie loginów dla nowych Użytkowników oraz nadawanie i odbieranie uprawnień w Systemie dla innych Użytkowników.

f) Gwarancje i zwroty – umożliwia składanie zgłoszeń RMA

i) Płatności – umożliwia dostęp do danych zawartych w zakładce „Płatności”, tj. dostęp do wystawionych faktur wraz z opcją ich wyszukiwania.

II. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU

1. W celu uzyskania dostępu do Systemu Dealer powinien uzupełnić kwestionariusz zamieszczony na stronie internetowej: https://hurt.elgar.pl/profil/registration

2. Po weryfikacji Dystrybutor rejestruje Dealera w Systemie, o czym Dealer zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres wskazany w kwestionariuszu. Z chwilą otrzymania powyższej informacji miedzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Dealerowi Systemu. Dystrybutor ma prawo odmówić rejestracji Dealera.

3. Przyznając dostęp do Systemu Dealerowi, Dystrybutor tworzy Konta wskazanym w kwestionariuszu Użytkownikom, przydzielając im indywidualne loginy i hasła. Loginy i hasła dla poszczególnych Użytkowników są im udostępniane pocztą elektroniczną przesłane na ich adresy e-mail podane w kwestionariuszu. Przy pierwszym logowaniu do Systemu Użytkownicy dokonują zmiany swojego hasła na własne oraz akceptują niniejszy Regulamin. Loginy i hasła do Systemu są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

4. Dystrybutor zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu lub odpowiednio - zablokowania dostępu do Systemu Dealerowi lub poszczególnym bez podania przyczyny, a w szczególności jeżeli:

a) Dealer nie dokonał żadnego zakupu u Dystrybutora;

b) Dealer prowadzi działalność konkurencyjną względem Dystrybutora;

c) Dealer naruszy zasady korzystania z Systemu określone w Regulaminie;

d) Dystrybutor wykryje na Koncie przypisanym do Dealera działania polegające na automatycznej akwizycji danych z Systemu.

5. Użytkownicy uważani są za osoby upoważnione do działania w imieniu Dealera w zakresie przyznanego dostępu do Systemu.

6. Dealer ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego Użytkownika w związku z dostępem do Systemu, w tym także za działania i zaniechania osób, które zalogują się na Konto podając odpowiednie loginy i hasła Użytkownika. Umowy sprzedaży Produktów zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez Użytkowników, a także przez osoby trzecie korzystające z Kont (z przyczyn nieleżących po stronie Dystrybutora), uważane są za zawarte w imieniu Dealera i mają moc wiążącą wobec Dealera.

7. Dealer ma obowiązek poinformować Dystrybutora pocztą elektroniczną na adres hurt@elgar.pl o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do Systemu dla Administratora działającego w jego imieniu. Zmiana zgłoszona przez Dealera jest skuteczna od następnego dnia roboczego przypadającego po dniu otrzymania przez Dystrybutora powyższej informacji. Dealer ponosi odpowiedzialność za zamówienia, które zostały złożone przez Użytkownika nawet, jeżeli nie zostały one jeszcze zrealizowane.

8. Z chwilą zakończenia współpracy Stron (w szczególności z dniem rozwiązania Umowy Dealerskiej) Dealer oraz jego Użytkownicy tracą prawo dostępu do Systemu. Dealer ma także prawo do rezygnacji z korzystania z Systemu poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, bez jednoczesnego zakończenia współpracy Stron.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą utraty dostępu do Systemu, niezależnie od przyczyny.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

1. Korzystanie z Systemu za pomocą przeglądarki internetowej jest możliwe, o ile spełnione są następujące warunki techniczne: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera (lub urządzenia mobilnego) dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej. Serwis może wykorzystywać technologię Local Storage w celu optymalizacji działania.

2. Dystrybutor dołoży wszelkich starań, ale nie gwarantuje poprawnego działania na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych. W szczególności zaleca się korzystania z najnowszych przeglądarek takich jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.

3. Dystrybutor określa następujący tryb postępowania reklamacyjnego:

a) reklamacje dotyczące Systemu – Dealer ma prawo poinformować Dystrybutora o wszelkich zauważonych błędach Systemu oraz problemach występujących w trakcie korzystania z Systemu kierując tę informacje pocztą elektroniczną na adres: hurt@elgar.pl. Dystrybutor dokłada starań aby niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia błędów lub problemów zgłoszonych przez Dealera;

b) reklamacje dotyczące Produktów – zasady odpowiedzialności Dystrybutora za wady Produktów i postępowanie reklamacyjne z tym związane określone są w Warunkach Współpracy. Tryb zgłaszania korekt, w tym z powodu braku Produktów w przesyłce, niezgodności Produktu z zamówieniem, uszkodzeń Produktów w transporcie, określony jest w Gwarancje i zwroty.

4. W ramach dostępu do Systemu zakazane jest dostarczanie przez Dealera, treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich lub ogólne normy społeczne, a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.

5. Wszelkie prawa do Systemu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Systemu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Systemie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Dealer może korzystać  baz danych jedynie w zakresie niezbędnym do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Systemu lub jego elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Prezentowana w Systemie oferta handlowa Dystrybutora, w tym dane Produktów i ich zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia składane w Systemie nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez Dealera w innej formie i są dla niego wiążące. Zamówienie nie może być cofnięte bez zgody Dystrybutora.

3. Dystrybutorowi przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyn.

4. Dealer może dokonać zwrotu zakupionych u Dystrybutora Produktów wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Gwarancje i zwroty.

5. W Systemie podawane są ceny netto oraz brutto (zawierające podatek VAT).

6. W przypadku nie dokonania wpłaty w przeciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, firma Elgar Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez wcześniejszego poinformowania kupującego. 

V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. System jest narzędziem mającym na celu usprawnienie współpracy handlowej Stron i nie zastępuje ani nie wyłącza możliwości składania zamówień w innej formie. Dealer zobowiązany jest we własnym zakresie dokumentować współpracę Stron.

2. Dystrybutor dokłada starań w celu utrzymania Systemu w stanie technicznym pozwalającym Dealerowi na nieprzerwane i niezakłócone korzystanie z Systemu, niemniej jednak Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Systemu, bez względu na ich przyczynę, jak również za wadliwe funkcjonowanie Systemu.

3. W szczególności Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów i zasilania, systemów teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców.

4. Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych umyślnie.

VI. TAJEMNICA HANDLOWA Wszystkie dane o cenach Produktów oferowanych przez Dystrybutora w Systemie oraz o ich dostępności w ramach tego Systemu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Dystrybutora. Przeznaczone są one wyłącznie dla Dealera i wyłącznie dla celów związanych z zakupem przez Dealera tych Produktów. Ujawnianie osobom trzecim tych danych, jak również ich wykorzystywanie lub przetwarzanie dla innych celów niż związane z zakupem Produktów od Dystrybutora jest zakazane.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacja na temat ochrony danych osobowych znajduje się w dokumencie „Polityka Prywatności Systemu B2B Elgar” dostępnym tutaj.

2. Informacja na temat zasad działania plików Cookies znajduje się w dokumencie „Polityka Cookies Systemu B2B Elgar” dostępnym tutaj.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dealer nie jest upoważniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich.

2. Dystrybutor może dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez jego publikację w Systemie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian. W terminie 7 dni od publikacji informacji o zmianie Regulaminu, Dealer może złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu. Brak zgody na zmianę Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją Dealera z dostępu do Systemu. W takim przypadku z dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu Dealer traci prawo dostępu do Systemu. Dostęp do Systemu zostanie zablokowany Dealerowi oraz wszystkim jego Użytkownikom i Administratorom.

3. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Dystrybutor dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszystkie kwestie sporne związane z Regulaminem oraz korzystaniem z Systemu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dystrybutora.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.